പേജ്_ബാനർ

വീഡിയോ

ഡെനിമിനും ജീൻസിനും ഷൈനിംഗ് ഗ്രാനുലോടുകൂടിയ സൾഫർ ബ്ലാക്ക് ബിആർ
ഡെനിമിനും ജീൻസിനും ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ
ആസിഡ് ബ്ലാക്ക് ATT
മലാക്കൈറ്റ് പച്ച|ചായം
നേരിട്ടുള്ള മഞ്ഞ 7GFF, നേരിട്ടുള്ള മഞ്ഞ 96 എന്നിവ ഫാബ്രിക്, ടവ്വൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡൈകളായി
നേരിട്ടുള്ള മഞ്ഞ RL ഉം നേരിട്ടുള്ള മഞ്ഞ 86 ഉം പരുത്തിക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചായങ്ങൾ
പരുത്തിക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചായങ്ങളായി നേരിട്ടുള്ള മഞ്ഞ R ഉം നേരിട്ടുള്ള മഞ്ഞ 11 ഉം
സിൽക്ക്, കമ്പിളി തുണി, പേപ്പർ, തുകൽ എന്നിവ ചായം പൂശാൻ ആസിഡ് ഓറഞ്ച് 7, ആസിഡ് ഓറഞ്ച് II
സൾഫർ ഗ്രീൻ 3 സൾഫർ ബ്രില്യന്റ് ഗ്രീൻ ജിബി ആയി വസ്ത്രം ഡൈയിംഗിനായി
സൾഫർ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ 3R, സൾഫർ ബ്ലൂ 5, സൾഫർ ബ്ലൂ 3R, സൾഫർ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലൂ 3R വസ്ത്രങ്ങൾ ഡൈയിംഗിനായി
സൾഫർ യെല്ലോ ജി സൾഫർ ബ്രില്യന്റ് യെല്ലോ ജി, സൾഫർ യെല്ലോ 9 എന്നിവ പരുത്തി വസ്ത്രത്തിന് ഡൈയിംഗിനായി
പരുത്തി വസ്ത്രം ഡൈയിംഗിനുള്ള സൾഫർ ഇരുണ്ട പച്ച 511
പരുത്തി വസ്ത്രത്തിന് ഡൈയിംഗിനായി സൾഫർ ഗ്രീൻ 14, സൾഫർ ഗ്രീൻ ജി
ഔറമിൻ ഒ 100% മഞ്ഞപ്പൊടി
അടിസ്ഥാന മജന്ത, അടിസ്ഥാന വയലറ്റ് 14
അടിസ്ഥാന റോഡാമൈൻ ബി, അടിസ്ഥാന വയലറ്റ് 10
ആസിഡ് നൈഗ്രോസിൻ; ആസിഡ് ബ്ലാക്ക് 2
പരുത്തി വസ്ത്രത്തിനും ഡെനിം ഡൈയിംഗിനും സൾഫർ ബ്ലൂ ബിആർഎൻ, സൾഫർ ബ്ലൂ 7 എന്നിവ
അടിസ്ഥാന വയലറ്റ് 5BN, അടിസ്ഥാന വയലറ്റ് 3
ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡ് ബേസിക് ഓറഞ്ച് 2, പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റൈൽ വുഡ് ഡൈയിംഗിനുള്ള ക്രിസോയ്ഡിൻ പരലുകൾ
ആസിഡ് റെഡ് ജിആർ;ആസിഡ് റെഡ് 73
ബിസ്മാർക്ക് ബ്രൗൺ ജി, ബേസിക് ബ്രൗൺ 1
ബേസിക് ബ്രില്യന്റ് ബ്ലൂ BO, ബേസിക് വിക്ടോറ ബ്ലൂ BO
ബേസിക് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ബിബി, ബേസിക് ബ്ലൂ 9, ബേസിക് ബ്രില്യന്റ് ബ്ലൂ ബിബി
ആസിഡ് മഞ്ഞ 23
ബേസിക് ബ്രില്യന്റ് ബ്ലൂ BO, ബേസിക് വിക്ടോറ ബ്ലൂ BO
കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡൈയിംഗിനായി സൾഫർ യെല്ലോ ബ്രൗൺ 5G, സൾഫർ ബ്രൗൺ 10 എന്നിവ
ബേസിക് ബ്ലൂ 26, വിക്ടോറിയ ബ്ലൂ ബി, ബേസിക് ബ്ലൂ
ആസിഡ് മഞ്ഞ ജി;ആസിഡ് മഞ്ഞ 36